Algemene verkoopvoorwaarden

www.autajon.com/nl

1. OFFERTE EN BESTELLING

1.1 Voorwerp en toepassingsgebied

De bestelling van een product impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding en de volledige naleving door de Koper van deze algemene verkoopvoorwaarden, die voorrang hebben op elk ander document van de Koper, en in het bijzonder op alle algemene aankoopvoorwaarden, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten en diensten door onze onderneming, tenzij voorafgaand aan de bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

1.2 Geldigheidsduur van de prijsopgave

Indien geen duur is opgenomen, dan bedraagt de geldigheidsduur van de offerte één maand.

1.3 Wijziging en annulering

Annulering of gehele of gedeeltelijke wijziging van de bestelling is slechts toegestaan en geldig indien beide partijen daarmee instemmen.

Indien de koper de bestelling wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle kosten en uitgaven te voldoen die door de verkoper in rekening worden gebracht, in het bijzonder grondstoffen en gereedschappen voor de voorbereiding of uitvoering van de bestellingen.

2. PRIJS

2.1 Verkoopeenheid- Belastingen en verpakkingen - Vervoersvoorwaarden

Verkoopeenheid: de prijzen worden vermeld per eenheid, per cent of per duizend, naargelang de aard van het product.

Belastingen: Het bedrag op de offerte is exclusief btw.

Verpakking: De verpakking is bij de prijs inbegrepen. Tenzij anders bepaald in de offerte, is verkoper vrij in de keuze van de verpakking en het samenstellen van colli.

Vervoersvoorwaarden: De verkoopprijzen worden naar gelang het geval "af fabriek", "franco huis" of "franco grens" vastgesteld. In geval van verkoop "af fabriek" en "franco grens" buiten de grens reizen de goederen voor risico van de ontvanger. In geval van schade of manco's die bij ontvangst naar behoren zijn vastgesteld en op de afleveringsbon en de vrachtbrief zijn vermeld, is de koper gehouden de bepalingen wettelijke na te leven.

2.2 Initiële opstartkosten

Alle voorbereidende documenten, studies, tekeningen, schetsen, modellen en gereedschappen worden eveneens in rekening gebracht als bijdrage in de initiële opzetkosten. Deze elementen blijven echter ons eigendom. . De bewaartermijnen voor de genoemde gereedschappen bedragen 18 maanden voor vergulden, reliëf en snijden (offsetplaten en amalgaamsnijvormen worden niet bewaard).

2.3 Wijziging of herziening van de prijs

Prijsopgaven worden gedaan voor uitgevoerde, geleverde en gefactureerde werkzaamheden op basis van de voorwaarden die aanvankelijk tussen de Koper en verkoper zijn overeengekomen. Wijzigingen van deze voorwaarden door de Koper kunnen leiden tot een wijziging van de prijzen. Bovendien is de geldigheid van de prijzen, ongeacht de duur ervan, afhankelijk van de prijsstabiliteit van grondstoffen en transport.

Mochten deze kosten wijzigen, behouden wij ons het recht voor onze prijsoffertes dienovereenkomstig aan te passen.

Wij zullen de Koper informeren over de voorwaarden voor de toepassing van prijsverhogingen, hetzij in het kader van bestaande contracten, hetzij in het kader van lopende orders.

3. UITVOERING VAN DE ORDER

3.1 Proefdrukprocedure

De koper dient de graveerdruk en/of drukproef te ondertekenen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de typografische kwaliteit van de kant-en-klare sjablonen of opmaakbestanden die wij van de Koper ontvangen. Evenmin zijn wij gehouden spellings-, taalkundige en grammaticale fouten te corrigeren.

In geval een kleurcontrole wordt uitgevoerd door een machine, mogen uitsluitend kleine wijzigingen worden aangebracht. De eerste drie machine-uren zijn gratis, de volgende uren zullen in rekening worden gebracht. De wachttijd wordt op dezelfde wijze in rekening gebracht.

Opmerking: Wijzigingen van de initiële order door of voor rekening van de Koper zullen worden gefactureerd als "auteurscorrecties". Verspilde grondstoffen zullen eveneens worden gefactureerd.

3.2 Volumetoleranties

Te kleine of te grote leveringen van + of - 10% worden door de Koper aanvaardbaar geacht tegen de eenheidsprijs van de bestelling.

3.3 Kwaliteitstoleranties

Kwaliteitstoleranties worden gematerialiseerd hetzij door een triptiek van tinten, hetzij door een reeks gebreken. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met de grondstoffen die normaliter beschikbaar zijn. Eventuele bijzondere wensen moeten door de Koper worden gespecificeerd bij het aanvragen van een offerte. Afwijkingen die voortvloeien uit de aard van de te verrichten werkzaamheden worden door de Koper uitdrukkelijk aanvaard.

3.4 Naamsvermelding

Behoudens andersluidende overeenkomst met de koper hebben wij het recht onze firmanaam, ons logo of ons nummer te vermelden op de door ons vervaardigde producten, voor zover deze vooraf op de drukproef werden vermeld.

3.5 Eigendom van productiemateriaal

Onder productiemateriaal wordt verstaan de verbruiksgoederen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht en blijven onze exclusieve eigendom, ongeacht of overeenkomstig artikel 2.2 een deelnameprijs in rekening is gebracht. Wij zijn niet verplicht tot het bewaren van deze materialen.

3.6 Door de Koper aangeleverd materiaal

Al het door de Koper ter beschikking gestelde materiaal moet door hem/haar en op alle plaatsen worden verzekerd. De Koper ontslaat ons hierbij uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid, onder andere in geval van schade of verlies, geheel of gedeeltelijk, en om welke reden dan ook.

4. LEVERING EN AANVAARDING VAN GOEDEREN

4.1 Leveringstermijn

De door ons aanvaarde leveringstermijn staat vermeld op onze opdrachtbevestiging. Van deze leveringstermijn kan worden afgeweken indien de Koper niet tijdig alle voor de productie vereiste documenten verstrekt of indien een verandering van omstandigheden, onvoorzienbaar op het moment van het sluiten van het contract, de uitvoering ervan te belastend voor ons maakt (zie artikel 9). Tenzij anders is overeengekomen, zijn de goederen gereed voor levering en facturering zodra de order klaarstaat voor uitlevering. Wij aanvaarden geen enkele schadeclaim of vertragingsboete die door de Koper zouden kunnen worden geëist.

In geval van vervoer "af fabriek" dient de Koper ons ten minste achtenveertig (48) uur van tevoren op de hoogte te stellen van het kentekennummer van de vrachtwagen en het tijdstip van aankomst.

4.2 Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsoverdracht van onze producten wordt opgeschort tot de volledige betaling van de prijs ervan door de Koper, zowel van de hoofdsom als de bijsommen, ook in geval van toekenning van betalingstermijnen. Iedere andersluidende bepaling, met name opgenomen in de algemene aankoopvoorwaarden, worden als niet bestaand beschouwd.

Bij uitdrukkelijk akkoord kunnen de rechten die wij aan deze bepaling van eigendomsvoorbehoud ontlenen, doen gelden op al onze vorderingen, op al onze goederen die in het bezit van de Koper zijn en waarvan de facturen conventioneel als onbetaald kunnen worden beschouwd, en zijn wij gerechtigd bedoelde goederen terug te nemen of te vorderen als vergoeding voor de onbetaalde facturen, onverminderd ons recht om lopende orders te annuleren. Koper mag zijn onbetaalde producten uitsluitend doorverkopen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, en mag zijn onbetaalde voorraden in geen geval in pand geven of in zekerheid geven.

In geval van niet-betaling ziet Koper af van de wederverkoop van zijn voorraden ten belope van de hoeveelheid onbetaalde producten.

Onderhavige bepaling laat onverlet dat de risico's van de goederen op de Koper overgaan zodra levering aan de Koper heeft plaatsgevonden.

4.3 Reclames – Weigering

De Koper is gehouden de goederen bij ontvangst te controleren. Reclames inzake de geleverde hoeveelheid moeten door de Koper binnen 3 dagen na de leveringsdatum bij ons worden ingediend. Klachten over de kwaliteit van de goederen moeten door de Koper onverwijld worden gemeld doch uiterlijk binnen 2 weken na de datum van levering. Na 2 weken vanaf de leveringsdatum kan de Koper de financiële gevolgen van het gebruik van een niet-conform product niet claimen. Wij benadrukken dat bij de leveringen van goederen op rollen de conformiteitscontroles de verantwoordelijkheid zijn van de koper, die verantwoordelijk blijft tot het daadwerkelijke afwikkelen. Klachten worden niet in behandeling genomen indien de goederen werden opgeslagen onder omstandigheden die nadelig zijn voor de goede bewaring ervan. Koper zal ter zake dit soort situaties van Verkoper nimmer enige schadevergoeding of vertragingsrente kunnen vorderen; de aansprakelijkheid van Verkoper blijft beperkt tot de waarde van de geleverde goederen waarover werd gereclameerd. Koper mag geen kosten maken zonder ons voorafgaand akkoord.

4.4 Gebruik van de goederen

De goederen worden geacht te worden gebruikt binnen zes maanden na hun vervaardiging. Gezien de specifieke aard van het gebruikte materiaal en de gevoeligheid ervan voor klimatologische en atmosferische schommelingen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel ongemak veroorzaakt door laattijdig gebruik.

5. BETALING

5.1. Facturering van goederen

De betaling geschiedt op het tijdstip van verzending of, in bepaalde gevallen van door ons bewaarde goederen, op het tijdstip waarop deze ter beschikking worden gesteld. Goederen kunnen echter door ons gedurende een periode van 2 maanden ter beschikking van de Koper worden gehouden.

Na afloop van deze periode brengen wij automatisch een opslagvergoeding in rekening ten belope van 1% van de waarde van de goederen per begonnen kalendermaand. De goederen zelf worden automatisch gefactureerd uiterlijk 6 maanden na de datum van hun terbeschikkingstelling en worden vervolgens verzonden dan wel vernietigd.

Klachten betreffende een specifiek onderdeel van de levering laten onverlet de verplichting van de Koper om de koopsom van de niet-betwiste leveringen te voldoen.

5.2 Betalingen

Koper is verplicht de facturen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, zulks zonder aftrek van enige korting voor vervroegde betaling. De aan de Koper toegezonden wissels moeten binnen de wettelijke termijnen naar behoren aanvaard worden teruggezonden. Het is gebruikelijk de Koper minstens een aanbetaling te vragen overeenkomend met de waarde van de benodigde grondstoffen en de te maken kosten.

Zijn in geval van niet-betaling boetes verschuldigd vanaf de dag volgend op de betalingsdatum vermeld op de factuur. Het tarief van deze boetes bedraagt 20% per jaar, met een minimum van 100 euro. Een forfaitaire vergoeding voor incassokosten van 40 euro per factuur is eveneens verschuldigd.

Bij gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering wordt bovendien 5% van de hoofdsom van de vordering in rekening gebracht, met een minimum van 100 euro. Dezelfde bepalingen zijn van toepassing in geval van een collectieve procedure.

6. NALEVING SOCIALE BEPALINGEN

Bestellingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften betreffende de gedragsregels die in het sociale handvest van onze organisatie zijn opgenomen en in overeenstemming met de fundamentele ILO-conventies.

Wij verklaren dat geen van onze producten is vervaardigd, geassembleerd of verpakt met gebruikmaking van dwangarbeid, gevangenisarbeid, gevaarlijke arbeid, zwart werken en/of kinderarbeid.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle technische en artistieke documenten die wij aan onze klanten verstrekken, blijven ons exclusief eigendom en dienen op ons verzoek aan ons worden teruggegeven.

De Koper verbindt zich ertoe deze documenten zodanig te gebruiken dat geen inbreuk wordt gepleegd op de industriële of intellectuele eigendomsrechten van onze onderneming en verbindt zich ertoe deze documenten niet aan derden bekend te maken.

7.1 Literaire, artistieke en industriële eigendom - Reproductie

Wanneer wij, in welke vorm dan ook, een product ontwerpen dat een creatieve activiteit in de zin van het Wetboek van Intellectuele Eigendom inhoudt, behouden wij de auteursrechten en meer in het bijzonder het reproductierecht die uit deze creatie voortvloeien. Dergelijke rechten worden slechts overgedragen aan de koper door middel van een hiertoe schriftelijke opgemaakte overeenkomst.

Uit hoofde van bovengenoemde bepalingen genieten wij als ontwerper van een geautomatiseerd gegevenssysteem, van afbeeldingen van een grafisch hulpmiddel, een matrix, een schets, een model, schema's, tekeningen, enz. de bescherming van het auteursrecht uit hoofde van de wettelijke bepalingen.

7.2 Literaire, artistieke en industriële eigendom - Reproductie

De schriftelijke overeenkomst tot overdracht van het auteursrecht en in het bijzonder van het reproductierecht moet uitdrukkelijk zijn: deze kan niet voortvloeien uit het feit dat de creatieve activiteit in de opdracht was voorzien, noch uit het feit dat zij het voorwerp uitmaakt van een bijzondere vergoeding, noch uit het feit dat de eigendom van de materiële drager van het auteursrecht aan de opdrachtgever wordt overgedragen.

Tenzij er een speciale exclusiviteitsovereenkomst is gesloten, behouden wij het recht een door ons vervaardigde artistieke creatie hergebruiken.

7.3 Literaire, artistieke en industriële eigendom - Reproductierechten – Vervalsing

Het plaatsen van een bestelling voor de reproductie van een voorwerp of een naam die beschermd is, impliceert van de kant van de Koper een bevestiging dat hij het recht heeft om dat voorwerp of naam grafisch te reproduceren.

De Koper vrijwaart ons bijgevolg van rechtswege tegen alle vorderingen van derden in verband met dit reproductierecht.

8. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het verzamelen van bepaalde persoonsgegevens betreffende de Koper is noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten en voor de uitvoering van de bestellingen, alsook voor de opmaak van de facturen.

Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend gebruikt voor een goed beheer van het klantdossier van de Koper. Wij herinneren eraan dat de Koper beschikt over een recht van permanente toegang, wijziging, rechtzetting en schrapping van de hem betreffende persoonsgegevens.

Om dit recht uit te oefenen, kan de Koper een aanvraag sturen per e-mail naar het volgende adres: « privacy.customers@autajon.com » of per post naar het volgende adres: Privacy Customer - Autajon Services 36 route d’Espeluche – 26200 Montélimar - Frankrijk.

Dit verzoek zal worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

9. OVERMACHT – ONVOORSPELBAARHEID

Alle geregistreerde bestellingen bevatten een voorbehoud die ons toelaat onze verbintenissen op te schorten, zonder enige schadevergoeding hiervoor verschuldigd te zijn, in de volgende gevallen: stakingen, lock-outs, brand, slechte weersomstandigheden en andere gevallen van overmacht die zich zowel bij ons als bij onze leveranciers kunnen voordoen. Bovendien, als een verandering van omstandigheden, onvoorzienbaar op het moment van het sluiten van het contract, de uitvoering ervan te duur voor ons maakt (prijs van grondstoffen, servicetarief, enz.), kunnen we een heronderhandeling van het contract vragen aan de Koper volgens de theorie van onvoorspelbaarheid. In het geval van weigering of mislukking van de heronderhandeling binnen een maand, kunnen we instemmen met de ontbinding van het contract of een rechter vragen om door te gaan met de aanpassing ervan.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle geschillen, en indien partijen er niet in geslaagd zijn het geschil in der minne te regelen, is Nederlands recht van toepassing en de rechtbanken van Utrecht hebben exclusieve jurisdictie.